Multilingual Resources

Recycling Resources

Everyone’s invited to join our team and become a recycling champion. Share these multilingual resources in English, Spanish, Vietnamese, and Arabic to help your fellow teammates take it to the bin.

Các nguồn tái tạo

(Vietnamese)

Mọi người được mời gọi tham gia phong trào và trở thành người hùng tái tạo. Hãy chia sẽ những cơ bản này để giúp các bạn đồng đội mang đến các thùng chứa.