Recycling Resources

Everyone’s invited to join our team and become a recycling champion. Share these multilingual resources in Spanish, Vietnamese, and Arabic to help your fellow teammates take it to the bin.

Recursos de reciclaje

Todos están invitados a unirse a nuestro equipo y convertirse en campeones de reciclaje. Comparta estos recursos para ayudar a sus compañeros de equipo y llevarlo a la basura.

Các nguồn tái tạo

Mọi người được mời gọi tham gia phong trào và trở thành người hùng tái tạo. Hãy chia sẽ những cơ bản này để giúp các bạn đồng đội mang đến các thùng chứa.

موارد اعادة التدوير

هذه دعوة للكل للانضمام الى فريقنا ولكي تصبح احد اعضاء اعادة تدوير النفايات ،

شارك هذا المنشور المتعدد اللغات باللغة الاسبانية والفيتناميه والعربيه لمساعدة اعضاء الفريق في اخذها الى سلة النفايات.